31-08-12

Give Heart

About a month ago I posted about the heart of Antwerp. This is in the museum of fine arts in Dijon, where a Burgundy woman rather literaly offers her heart.

IMG_5996_HEART.jpg

Ongeveer een maand geleden postte ik over het hart van Antwerpen. Dit is in het museum voor schone kunsten in Dijon, waar een Bourgondische vrouw letterlijk haar hart aanbiedt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, dijon, france |  Facebook |

22-08-12

Mary - Maria

August 15 is St-Mary day in Belgium. Religion is omnipresent in the streets of cities in France and in Belgium. Like this image of Mary in the main shopping street in Carpentras, with the typical French wooden shutters, and this marvelous monument along the Meir, the main shopping street in Antwerp, Belgium.

 

IMG_0926_MARY.jpg

 

IMG_6399.jpg

 

15 augustus is Maria dag in België. Religie is alom aanwezig in de straten van steden in Frankrijk en in België. Zoals deze afbeelding van Maria in de hoofdwinkelstraat in Carpentras, een gevel met de typische Franse luikjes, en dit prachtige monument langsheen de Meir in Antwerpen.

 

11:20 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, antwerpen |  Facebook |

19-08-12

Fountains

In the south of France, you’ll always find a lot of fountains in the towns and villages. The first two pictures show a reconstruction of the Fountain of the Angel, the symbol of Carpentras. This fountain marked the economic center of the town. The original dates from 1730. It was demolished by the town council in 1904 after they decided that fountains represented a waste of precious water. Reconstruction was done in 2004. Fortunately the angel was conserved after the decommissioning.

The second fountain is in the main shopping street, it is a more modern design.

Recently I watched the 2004 French film Innocence. The kind of film that starts with a mystery and ends the same way. The film is a masterpiece but I cannot keep wondering about the deeper meaning of what I have seen. Maybe I should get the book.

 

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

 

In het zuiden van Frankrijk vind je altijd veel fonteinen in de steden en dorpen. De eerste twee foto’s tonen een reconstructie van de Fontein van de Engel, het symbool van Carpentras. Deze fontein markeert het economische centrum van de stad. Het origineel werd er in 1730 gezet. Het werd door het stadsbestuur afgebroken in 1904 nadat ze beslisten dat fonteinen een vorm van verspilling van kostbaar water vertegenwoordigden. Reconstructie werd in 2004 gerealiseerd. Gelukkig was de Engel bewaard gebleven na de buiten gebruikstelling van het origineel.

De tweede fontein vind je in de hoofd winkelstraat, het is van een recent ontwerp.

Onlangs keek in naar de in 2004 gemaakte Franse film Innocence. Het soort film dat mysterieus start en op dezelfde manier eindigt. Het is ongetwijfeld een kunstwerk, maar ik blijf gissen naar de onderliggende diepere betekenis van het verhaal. Misschien moet ik het boek kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, architecture, carpentras, france |  Facebook |

18-08-12

Flower Carpet

Heard the yearly flower carpet was laid out on the central market place in Brussels, so on the way to the office yesterday morning I passed by to take a picture.

IMG_1052_BRUSSELS_FLOWER-CARPET_WEB.jpg

Ik hoorde dat het jaarlijkse bloementapijt op de Grote Markt in Brussel lag, dus gisterenmorgen op de weg naar kantoor passeerde ik er om een foto te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, brussels |  Facebook |

11-08-12

A good sky helps

The sky can really help you make good photos. Like here on the beach in De Panne that morning. Beautiful clouds providing a great background for this installation. You couldn't make these photos in bright sunshine.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

De lucht kan je echt helpen om goede foto's te maken. Zoals hier op het strand in De Panne die morgen. Mooie wolken die voor een super achtergrond zorgen voor deze installatie. Deze foto's kan je niet maken in de felle zon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

10-08-12

Threatning Installation

Taken like this, the scene looks a little threatning, doesn't it?

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Op die manier gefotografeerd ziet deze scene er een beetje bedreigend uit, niet?


 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-08-12

Looking Out to Sea

A buddy posting some photos of this work a week or two ago, reminded me that I should continue my coverage of the Beaufort04 open air art exposition. This is on the beach in De Panne. The work is titled 'Players' by Chzech artist Michal Gabriel. It is great, you should see it.

art, beaufort, beaufort04, de panne

Een post van dit werd door een buddie een week of twee terug herinnerde mij er aan dat ik best verder zou doen met mijn posts van Beaufort04, de openlucht kunst tentoonstelling langsheen de Vlaamse Kust. Dit werk heet "Players" door de Tsjechische kunstenaar Michal Gabriel. Het is een fantastische installatie, moet je gezien hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

08-08-12

Achitecture of the Synagog

What more can I say about the synagog? These two marble plates carry the ten commandments by Mozes, the laws the Jews still respect. These plates are the only segments in stone, make no mistake, all the rest is wood made to look like stone. The third photo shows a view of one wing of the synagog. The oval shaped windows with the little squares is where the women stood behind. Later the women were allowed on the balconies, now they can share the center area with the men. The men on one side, the women on the other. There is no stopping progress, is there? The chandeliers are gifts from the congregation. The final photo shows the typical Jewish candleholder, don't know what the exact term for this is. My wife was wearing a T-shirt that was slightly showing some natural beauty and was made to cover herself with a shawl she was given when entering the synagog. Funny, in Italy they force you to do that as well in the Roman Catholic churches. Last year we visited the Mosque in Paris and weren't forced to wear anything special. And it was very hot and sunny as well.

IMG_5499_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5500_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5502_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5505_SYNAGOGUE.jpg

Wat kan ik nog zeggen over de synagoge in Carpentras? De twee marmeren tabletten tonen de tien gebonden, de wetten die door de Joden nog gevolgd worden. Enkel deze tabletten zijn van steen gemaakt, al de rest van de versieringen/muren zijn van hout, afgewerkt alsof het steen is. De derde foto toont je een vleugel van de synagoge. De ovalen 'ramen' met het rasterwerk is van waarachter de vrouwen de vieringen konden volgen. Later werden ze toegelaten op de balkons. Nu volgen ze de sabat in het centrale gedeelde samen met de mannen. De mannen aan een zijde, de vrouwen aan de andere. Vooruitgang houd je niet tegen. De lusters zijn geschenken van de gelovigen. De laatste foto toont de typische joodse kandelaar, geen idee hoe je dat precies noemt. Mijn vrouw droeg een T-shirt dat wat natuurlijke schoonheid toonde en werd gedwongen zich met een geleende sjaal te bedekken. In Italië doen ze dat ook wanneer je een R-K kerk bezoekt. Vorig jaar bezochten bij in Parijs de grote moskee en daar maken ze geen probleem van ietwat decolleté of blote benen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, france, carpentras, synagog |  Facebook |

07-08-12

God

In the oldest synagog in France, in Carpentras, this little chair drew some attention. It is integrated in to the wall, high up. You will not find a depictation of god in a synagog. For members who want to look at something during prayer, there is this chair. As god is everywhere, he is also on this chair. It is very small.

IMG_5501_SYNAGOGUE.jpg

In de oudste synagoge van Frankrijk in Carpentras trok dit stoeltje, hoog in de muur ingebouwd wel de aandacht. In een synagoge vind je geen beeltenis van god. Voor leden die tijdens het gebed toch naar ergens willen kijken is er dit stoeltje. Gezien god overal is, kan hij ook plaatsnemen op dit stoeltje. Het is wel piepklein.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, carpentras, france, synagog |  Facebook |

06-08-12

Religious Artifacts

Behind this curtain rest the religious artifacts. Only the rabi is allowed to lift this curtain. A woman claiming to be Jewish insisted to be shown what lies behind. The guide refused. The visiting woman protested: but I am Jewish, I have the right to see what is behind the curtain. The guide: 'If you are truly Jewish, then why don't we see you here for the sabat?'. The visiting woman said she wished she could come for the sabat. Some people...

art, france, carpentras, synagog

Achter dit gordijn rusten de religieuze attributen. Alleen de rabijn mag dit gordijn openen. Een vrouw die beweerde Joods te zijn, drong aan om een kijk achter het gordijn te mogen nemen. De gidse weigerde. De vrouw protesteerde: "Maar ik ben Joods, ik heb het recht om te zien wat achter het gordijn schuilt". De gidse: "Als je echt Joodse bent, waarom zien wij je dan hier niet voor de sabat?". De bezoekende vrouw zei dat ze wenste dat ze voor de sabat kon komen. Sommige mensen...

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, france, carpentras, synagog |  Facebook |

24-07-12

JULY 21

You won't believe where we were on July 21st, our national holiday in Belgium. In Lille, France, just over the border. The shops were closed here in Belgium, but my wife wanted to go and buy some Russian books in a bookshop on the main square in Lille. It was amazing, so many people. Just walking the streets was a nightmare, we managed to secure a parking space after queueing for a small hour, after that there was simply no more room, all car parks were full. Wouldn't say when looking at this sky picture of the belfry and on the right the nameless Godess remembering the Austrian siege of Lille in 1792.

IMG_0986_GRANDE-PLACE_WEB.jpg

Je gelooft nooit waar wij waren op 21 juli onze nationale feestdag in België. In Rijsel, Frankrijk, net over de grens.
De winkels waren natuurlijk gesloten in België en mijn vrouw wou Russische boeken gaan komen in een boekhandel op de grote markt in Rijsel. Ik ging intussen naar de FNAC en vond er de externe harde schijf waar ik al een tijdje van droomde. Het was er niet te doen: zo veel volk. Je gewoon verplaatsen in de winkelstraten was een nachtmerrie. Ik kwam er toevallig een Waalse vriend tegen, zijn vrouw wou ook gaan winkelen. Na een klein uurtje aanschuiven wisten wij een parkeerplaats te versieren, daarna was er gewoon geen plaats meer, alle parkings waren volzet. Wanneer je naar deze luchtfoto kijkt zou je het natuurlijk niet zeggen dat het zo druk was. De foto toont het belfort en rechts daarvan de naamloze Godin die de Oostenrijkse belegering van 1792 herdenkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, lille, france |  Facebook |

19-07-12

Reading Murakami

Holiday time is reading time for me. I started reading Haruki Murakami, and got through 3 of his novels: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, Norwegian Wood and Kafka on the Shore. Not bad, taking into account that the last work counts some 600 pages. I will now start on his trilogy 1Q84.
On the way back home I visited the arts museum in Dijon and thought this painting 'Japanese Birl Bathing' by French Nantese artist James Tissot, painted in 1864, would be fitting to illustrate my holiday reading list as Murakami is Japanese.
Murakami is not unbespoken, he has his likers and dislikers in his native country. But he is recognized as an important figure in postmodern literature and the Guardian has placed him among the world's greatest living novelists.

IMG_6052_TISSOT.jpg

Vakantietijd is leestijd voor mij. Ik ben eindelijk aan Haruki Murakami toe geraakt en verslond 3 van zijn boeken: Hard-Boiled Wonderland en het einde van de wereld, Norwegian Wood en Kafka op het strand. Niet slecht, vind ik, gezien het laatste werk toch een 600-tal bladzijden telt. Straks start ik met zijn trilogie 1Q84.
Op de weg terug naar huis bezocht ik het museum voor schone kunsten in Dijon en vond dat dit werk 'Badend Japans Meisje' door de Franse Nantese artiest James Tissot, geschilderd in 1864, best geschikt was om deze post te illustreren. Murakami is natuurlijk Japanner.
Murakami is ook niet onbesproken, in zijn thuisnatie heeft hij zijn voor- en tegenstanders. Maar intussen krijgt hij wel erkenning als een belangrijk figuur in de postmoderne literatuur. De Britse krant The Guardian geeft hem een plaats bij 's werelds belangrijkste levende novelisten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france, murakami, literature, james tissot |  Facebook |

25-06-12

Rock Strangers up close

The seafront isn't finished yet, the pavement is still under construction. Should be finished in 10 days time, when they inaugurate this work of art. Someone said that the artists smashed up some red containers.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

De zeedijk is nog niet af, de klinkers worden nog geplaatst. Dit zou binnen 10 dagen afgewerkt moeten zijn, want dan wordt dit kunstwerk ingewijd. Iemand merkte op dat de artiest een verzameling rode containers deukte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

24-06-12

They look good from far

Arne Quinze's rock strangers purchased by the city of Oostende to decorate the reconstructed seafront. You can see them from far. Thought they combine nicely with the reddish light of the setting sun.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

Arne Quinze's rock strangers, aangekocht door de stad Oostende om de heraangelegde zeedijk te decoreren. Ze ziet ze van ver. Ik vond dat ze mooi pasten in deze oranjerode zonsondergang.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

22-06-12

Minimalistic Seating

Another of the socially modified benches in De Haan as a part of the Beaufort04 open air arts show.
A bench for couples who are not speaking?

IMG_1238_Beaufort04_Socially-Modified-Benches_De-Haan.jpg

Nog eentje van een van de fantastische reeks zitbanken die je in De Haan kunt bewonderen in het kader van Beaufort04 de open lucht kunst tentoonstelling.
Een bank voor koppels die niet met elkaar praten?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de haan |  Facebook |

04-06-12

Olnetop

Olnetop is the contribution to Beaufort04 by Belgian artist Nick Ervinck. The yellow blob shape represents a wave, free to splash in the direction it pleases. Must be nice to be that free.

IMG_0864_Beafort04-OLNETOP_Ervinck_Bredene.jpg

Olnetop is de bijdrag aan Beaufort04 van de jonge Belgische artiest Nick Ervinck. De gele abstracte vorm moet een golf voorstellen, vrij om te spatten waar het ook maar wil. Tof om zo vrij te kunnen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort04, beaufort, bredene |  Facebook |

03-06-12

Coast to Coast - Flo Kassearu (EE)- Beaufort04 - Bredene

Estonian Artiste Flo Kassearu points to the European economy in creating empty containers grounded useless on the beach. I don't know about useless, because some tourists were using the artworks as windbreak. The bathing beauty in the foreground of the composition didn't mind about the wind. There are 3 of these containers, but more can be less.

IMG_0856_Beaufort04_CoastToCoast_Kassearu_Bredene.jpg

Estse artieste Flo Kassaeru haalt uit naar de Europese economie met haar 3 werkloze containers die nutteloos op het strand in Bredene rusten. De toeristen die de containers als windscherm gebruikten vonden ze precies niet zo nutteloos. De zonnebadende schoonheid in de voorgrond van mijn compositie trok zich weinig aan van het briesje. Er zijn 3 van deze prachtige kunstzinnige containers, maar meer kan minder zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, bredene |  Facebook |

18-05-12

Business Man and Yoga Policeman

So as you may have guessed, I'm really into Isaac Cordal's work. I'll finish this photo series of De Panne with the business man an the Yoga Policeman. Yoga is the combatter's way of relaxing. I will go back to De Panne to take some more photos.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Jullie konden het wellicht al raden, maar ik ben weg van Isaac Cordal's werk. Ik beëindig deze lange serie van zijn expo in De Panne met de zakenman en de yoga politie-agent. Yoga is de vechter's manier van ontspannen. Ik ga zeker terug naar De Panne om nog wat foto's te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

17-05-12

Helping the Police

Often where demonstrations are held, demonstrations for a better environment, riot police are present. And so Isaac has modelled riot police persons in his collection of miniatures. In the villa in De Panne he leaves no corner unturned. Here his riot police guard a cupboard.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dikwijls waar demonstraties doorgaan voor een betere zorg voor het milieu, vind je oproerpolitie. Zij konden niet ontbreken in Isaac's verzameling miniaturen. In de villa in De Panne installeert hij zijn kunst van muur tot muur. De oproerpolitie vind je in een inbouwkast.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

16-05-12

Waiting for a Climate Change

Thanks to Isaac's flickr I know what this is all about: 'Waiting for a Climate Change'. Yesterday's work is part of the same theme. Love it!

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dankzij Isaac's flickr weet ik wat het thema hier is, tevens dat van de foto die ik hier gisteren postte: 'Wachten op een klimaatsverandering'. Serieus onderwerp, maar ik hou er van.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

15-05-12

Dirty Water

Continuing yesterday's theme, maybe not everyone will have a boat and some of us will have to face the dirty water like this. Not a desirable prospect, I admit. Anyone remember the film 'Waterworld' with Kevin Costner? 1995 is the year of the film, no more polar caps, they have melted.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Verder boerend op het thema van gisteren, misschien zal niet iedereen een bootje hebben en zullen ze het vuile water zo moeten trotseren. Geen hoopgevend vooruitzicht. Herinnert zich iemand de fim 'Waterworld' van 1995 met Kevin Costner? Gesmolten polen...

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

14-05-12

Boating Around

I've been looking on Isaac Cordal's Flickr for some meaning behind this work, but I have failed to find it. Maybe again it has something to do with the environment, rising water? We will turn into boad people? A sharp reminder wat the film 2012 they showed last Saturday. Not the best film I have ever seen, but I guess it does carry a message. Not just about the environment but als about sefishness. If you like Isaac's work and want to have al closer look, I can seriously recommend his Flickr: http://www.flickr.com/photos/isaacordal/

IMG_2418_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

Ik ben op zoek geweest op Isaac Cordal's flickr naar de betekening van dit werk, maar ik vond er niets over terug. Misschien heeft het iets te doen met het milieu, stijgend waterniveau? Is dat onze toekomst: boot bewoners? Daar werden wij afgelopen weekeinde aan herinnerd door de fim 2012. Niet de beste rampenfilm die ik ooit zag, maar het brengt wel een boodschap. Niet alleen in verband met het milieu, maar ook egoïsme. Als je van Isaac's werk houdt en er iets meer van wilt zien, kan ik je zijn flickr aanbevelen: http://www.flickr.com/photos/isaacordal/

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort04, beaufort, de panne |  Facebook |

13-05-12

More Leaders

This photo of more leaders seems to be suffering from the bald man effect. I should really go back to try and take some more picture of this sandy installation. There were quite a few people circling the installation when I got there, so it was hard to get an overview without getting other people in. I will go back.

art, beaufort03, beaufort04, De Panne

Deze foto van nog wat leaders lijdt precies aan het kalende mannen effect. Ik moet terug gaan en proberen van nog wat foto's van dit mooie werk te maken, onder andere een overzicht. Er was nog wat volk in de kamer aanwezig, dus kon ik moeilijk een overzichtsfoto maken zonder andere mensen in de compositie te integreren. Ik ga zeker terug.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort03, beaufort04, de panne |  Facebook |

12-05-12

Follow the Leaders

This is a small part of the work for which I actually went to De Panne: "Follow the Leaders" by Isaac Cordal (SP).
Isaac is a street artist. His cement sculptures are no bigger than 25 cm. He often takes to the streets of Brussels, some 20 sculptures in his backpack, to place them in the cityscape and take pictures.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dit is een klein stukje van het werk waarvoor ik speciaal naar De Panne ging: "Follow the Leaders" door Isaac Cordal (SP). Isaac is een straatarties. Zijn cementen figuren zijn niet groter dan 25 cm. Vaak trekt hij door de straten van Brussel met een 20 tal beeldjes in zijn rugzak. Hij plaatst ze dan in het straatbeeld om er foto's van te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

11-05-12

Wedding

A true nightmare: our environment has become so soiled that we have to marry wearing gas masks. Isaac Cordal's works are on show all summer in a villa in De Panne, our coastal town closest to the French border. I deliberately played with the light falling in through the windows here to try and create an extra dimension of depth in the photo where the two cement figures are placed under a glass bell.

IMG_2415_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

IMG_2416_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

Een nachtmerrie: ons milieu is zo vervuild geworden dat trouwers gasmaskers moeten dragen. Isaac Cordal's werken kan je gans de lente en zomer bezoeken in een villa in De Panne. Ik speelde in deze foto's opzettelijk met het door de ramen invallende licht en probeerde zo in de foto waarin de figuurtjes onder een stolp staan, een extra diepte-effect na te streven.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

10-05-12

BP

I like art with a message. The horrifying BP incident a while ago inspired Spanish artist Isaac Cordal to devote some works to the damage that was done to our environment.

art, Beaufort, Beaufort04, De Panne

Ik houd van kunst met een boodschap. Het verschikkelijke BP incident een tijdje terug inspireerde Spaanse artiest Isaac Cordal om enkele werken toe te wijden aan de schade die door dit incident aan onze omgeving toegebracht werd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-05-12

Life is Expensive

When I saw this tiny work of art by Spanish artist Isaac Cordal, my thought was 'Life is Expensive'. It looked like the man in the picture was holding one of my long grocery bills. But it seems to be something else.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Waneer ik dit kleine kunstwerkje door Spaanse artiest Isaac Cordal zag, was mijn eerste gedachte "Het leven is duur". Het zag er naar uit dat de man in het kadertje een van mijn ellenlange kassastrookjes van de supermarkt aan het bestuderen was. Toek ik de foto bewerkte zag ik dat het iets anders is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

08-05-12

Sunbathing

After photographing the benches in De Haan, I came across this young lady enjoying the evening sun.

art, De Haan

Nadat ik in De Haan de banken gefotografeerd had, ontmoette ik deze jonge dame die genoot van de avondzon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, de haan |  Facebook |

07-05-12

Social Modified Benches - Jeppe Hein (DK) - Beaufort04 - De Haan

Maybe not comfortable to sit on, but nice and teasing to the eye.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Misschien geen al te gemakkelijk zitcomfort, maar wel een knipoog en aantrekkelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

29-04-12

Nice View

Another view on the same work, this time with the beautiful hotel Belle Vue in the background.

IMG_1263_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Een andere kijk op hetzelfde werk, deze keer met het prachtige hotel Belle Vue in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |