02-07-10

Balanced Rim Riding

I had selected some photos to show you how close these guys skate to the rim. How they even use the rim to get that bit of extra thrill out of the ride. Then I started work on this photo and I thought: ‘My God, this guy deserves a place to him self’. Look how balanced he is riding, leaning in towards the pit to keep the pressure on the axel sliding along the rim. And those muscles, this sport must really keep him fit.
IMG_4524_RIMSOLO
Ik selecteerde enkele foto’s om jullie te tonen hoe dicht bij de rand deze mannen skaten. Ze gebruiken zelfs de rand om wat extra’s uit de rit te halen. Ik begon aan deze foto te werken en dacht: ‘Deze man verdient een post voor hem alleen’. Kijk hoe hij zijn evenwicht zoekt in zijn rit, leunend naar het binnenste van de put om zo druk op de as te houden die langsheen de rand glijdt. En wat een spieren, hier blijf je duidelijk fit van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, skating, oostende |  Facebook |

01-07-10

Rim Riding

Skating along the rim or using it for precise acrobatics seems to give these guys an extra kick.
IMG_4366_RIM

IMG_4377_RIM

IMG_4450_RIM

IMG_4558_RIM
Langs de boord skaten of de boord gebruiken voor een stukje precisie acrobatie lijkt deze mannen een extra kick te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: oostende, sport, skating |  Facebook |

28-06-10

Cool Skater

This guy looks pretty cool for an afternoon skating. I like the way these guys ride the walls.
IMG_4399_SKATER
Deze kerel ziet er cool uit voor een namiddagje skaten. Tof hoe die mannen de muren rijden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: skating, sport, oostende |  Facebook |

26-06-10

Skate Park

Oostende opened it's skate park today. It was a beautiful sunny day. There was free cake, free drink, free sunshine and lots of lovely people. The formula for a great afternoon.
I'm sorry about the trouble you've been experiencing here viewing my photos. Skynet has upgraded their software and that usually causes trouble.
IMG_4397_SKATER
Oostende opende vandaag het skate park. Het was een prachtige zonnige dag. Er was gratis taart, gratis drank, gratis zon en vee mooie mensen. Een formule voor een schitterende namiddag.
Het spijt mij dat jullie moeilijkheden hadden bij het blogbezoek hier de afgelopen dagen. Skynet heeft de software geactualiseerd en dat zorgt meestal voor problemen.

23:45 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, skating, oostende |  Facebook |

19-06-10

Night of Flanders

The Night of Flanders is an opportunity to walk, run or skate 100 kilometres. It is one big carnival, a party for thousands of people. I went to have a look for the first time.
IMG_4314_NVV1
De nacht van Vlaanderen is een gelegenheid om 100 kilometer te wandelen, lopen of skeeleren. Het is één groot karnaval, volksfeest voor duidenden mensen. Ik ging er voor de eerste keer een blik werpen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, nacht van vlaanderen |  Facebook |

21-05-10

Champions

A running competition has winners. These cool guys are winners just for being there. Proves that maybe competing is more important than winning.
IMG_2664_CHAMPIONS
Een loopwedstrijd heeft natuurlijk winnaars. Deze coole mannen zijn winnaars gewoon door hun aanwezigheid. Deelnemen is belangrijker dan winnen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, running |  Facebook |

20-05-10

Philippe Develter

The guy smiling at me here is my good friend Philippe Develter, chairmain of Hermes Volley Oostende. He has started to run in the Ostend Running Criterion. Great going, Philippe, I admire you. I used to be a runner, used to do 7 kilometres 3 times per week until I damanged a ligament in my ankle playing badminton. I never managed to take it up again.
IMG_2461_DEVELTER_PHILIPPE
De man die hier naar mij glimlacht is mijn goede vriend Philippe Develter, voorzitter van Hermes Volley Oostende. Hij begon te lopen in het Oostendse Loopcriterium dit jaar. Super, Philippe, ik bewonder je. Ik heb ook nog gelopen, ik deed tot in de zomer van 2004 drie keer 7 kilometer per week. Tot ik tijdens het badmintonnen verkeerd neer kwam en een gewrichtsband in mijn enkel beschadigde. Ik ben nooit terug aan het lopen geraakt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, running, philippe develter |  Facebook |

19-05-10

Say Cheese

I love it when people smile for the photo, especially when they are in pain, doing a great effort, like this sweet person. All women, you complain? OK, keep on following this blog, tomorrow a good looking man who smiles for the photo.
IMG_2502_GIRL_RUNNING
Ik vind het tof wanneer mensen glimlachen voor de foto, zeker wanneer ze doorbijten, zoals dit lief persoontje. Allemaal vrouwen, hoor ik klagen? OK, blijf deze blog volgen, morgen een knappe manskerel die voor de foto glimlacht.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, running |  Facebook |

18-05-10

Girls Running

Last Friday bought us the sixth leg in the Ostend Running Criterion, 6 of 15 in all. The 6th is the Keignaertloop. The Keignaert is a creek in the marshland west of Oostende. It is a great setting for a running competition. This girl treated me to a look in the lens as I was photographing the participants. Not just the girls.

IMG_2265_GIRLS_RUNNING
Vorige vrijdag bracht ons de zesde manche van het Oostendse Loopcriterium, 6 van 15. De zesde is de Keignaertloop. De Keignaert is een kreek in het schorrengebied ten westen van Oostende. Het is een prachtige locatie voor een loopwedstrijd. Deze jonge dame trakteerde mij op een blik in de lens terwijl ik foto’s maakte van de deelnemers. Niet alleen de meisjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, running |  Facebook |

09-05-10

14 jumps

Browsing through my handball photos I came across this great action shot. Alternative because I photographed the girl from behind, but I think this photo shows great power.
IMG_1667_14
Terwijl ik door mijn handbal foto's bladerde ontdekte ik dit super actieshot. Alternatief omdat ik het meisje op de rug fotografeerde, maar ik vind dat er echt power uit deze foto straalt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, handball |  Facebook |

05-05-10

A Contact Sport

Handball is a contact sport, being frail is not an advantage. Number 13 is unlucky for some, and here she seems to be going down pretty hard. Only one injury during this match, one poor girl may have broken her nose.
IMG_1649_CONTACT
Handbal is een contactsport, tenger zijn is niet echt een voordeel. 13 lijkt een ongeluksgetal voor deze jonge dame die op een harde manier de grond niet zal missen. Slecht één kwetsuur tijdens de match die ik zag. Een speelster kreeg een klop op de neus en hield er misschien een gebroken neus aan over. 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, handball |  Facebook |

04-05-10

Follow the Action

It takes some concentration, but I like to get one goal action in several shots so that I can make a collage that shows the consequetive stages of the action. This is not what some people think, just keeping your finger on the shutter release button. No, I take the first shot, pause, take the second, pause, the third, and then usually a useless fourth. You have to get just that bit lucky that the player moves towards the goal in a line that is accessible to you leaving you a clear shot.
Collage_14
Het vergt enige concentratie, maar ik hou er van om een doelactie in verschillende shots te kunnen vastleggen. Velen denken dat ik gewoon mijn vinger op de ontspanner houd, maar dat is het niet. Ik neem de eerste shot, pauzeer, de tweede, pauzeer, de derde en dan slaag ik er meestal ik om een waardeloze vierde opname te maken. Je hebt natuurlijk wat geluk nodig dat de speelster in een lijn naar het doel beweegt dat voor jou toegankelijk blijft.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, handball |  Facebook |

03-05-10

Handball

My first go at handball last weekend. One of the most difficult sports I've done up until now. That ball passes quickly from player to player and you have to stay on your toes to focus on the player that will finally provide the goal action.
IMG_1632_11_GOALACTION
Mijn eerste poging tot handbal foto's afgelopen weekeinde. Een van de moeilijkste sporten die ik tot nu toe probeerde vast te leggen. De bal wordt heel snel van speler naar speler gepast en je moet wakker blijven om de focus te leggen op de speelster die finaal gaat proberen te scoren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, handball |  Facebook |

05-04-10

4 runners

This is a very old photo. I must have taken it 3 to 4 years ago. Is was stored in wait in my blog all that time. I'm heading for Scotland today. When I get back I hope to have a large number of photos to post here and to find the time to do so.
Ah, and I know it is not safe to say such things online as people with bad idead may see this as an invitation, but as I said: 'I'm heading for Scotland', I'm not leaving my house alone. Hope to see you all back here in a good week's time.
IMG_6899_CONDITIETRAINING
Dit is een heel oude foto. Zit hier wellicht al 3 à 4 jaar te wachten in mijn blogsoftware. Vandaag vertrek ik naar Schotland voor een week. Ik hoop terug te keren met een grote vangst foto's. En om de tijd te vinden om te hier dan te showen.
Ik weet uiteraard dat het niet veilig is om zo'n statements op het internet te maken, mensen met slechte bedoelingen kunnen dat als een uitnodiging zien. Maar zoals ik zei: "Ik vertrek naar Schotland", ik laat mijn woning dus niet alleen. Ik hoop jullie allemaal hier terug te zien binnen een goede week.

07:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, running |  Facebook |

19-01-10

Blue Triumph

The first photo of my Croix motor racing experience that I posted here was a Red Triumph. A wise experienced photographer once told me that a good photo always has something red in the foreground. Well this Triumph is blue, but the rider has a red-ish colour in his suit J
I love that Triumph logo, it was made to photograph from this angle
J
IMG_6470_BLUE_TRIUMPH
De eerste foto die ik hier van mijn Croix motor racing ervaring postte was een rode Triumph.
Een ervaren wijze fotograaf zei mij ooit date en goede foto altijd iets roods in de voorgrond heeft. Deze Triumph is misschien blauw, maar de berijder draagt een pak met rode vlakken in J
Ik ben gek op dat logo van Triumph, het is duidelijk gezet om van uit deze hoek gefotografeerd te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, motorsport, france, croix-en-ternois |  Facebook |

28-12-09

Langlauf

A somewhat unusual sight seeing a langlaufer in Oostende’s main park. But then the weather allowed this sport that Sunday afternoon. I saw some snowboarders as well that Sunday afternoon.
IMG_6564_LANGLAUF
Toch enigzins een ongewoon zicht een langlaufer in het Maria Hendrikapark in Oostende. Maar het weer faciliteerde die sport die zondag namiddag. Ik zag ook enkele snowboarders die zondag namiddag.

07:45 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

24-12-09

Tennis Anyone?

I don't think there will be a lot of outdoor tennis being played just now.
IMG_6530_OTC
Ik denk niet dat er veel buiten getennist zal worden nu.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, snow |  Facebook |

30-10-09

Colour Raining Down

You could see them from afar in my first photo in this little series about the yearly kite festival in Oostende, but I wanted to get them from up close as well. I purposely left out the huge kites that are holding these tails up, it adds to the mystery of the shot.
IMG_2510_colour_WEB
Je kon deze al zien van ver af in mijn eerste foto in deze reeks over het jaarlijkse kite festival in Oostende. Maar ik wou ze ook nog eens van dichtbij fotograferen. Ik heb de grote kites die deze staarten ophouden bewust niet meegenomen in de compositie, dat maakt de foto nog mysterieuzer.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, kiting, oostende |  Facebook |

29-10-09

Kitemasters

Sometimes observing the team of kitemasters is more fun that looking at the kites.
IMG_2514_KITEMASTERS1_WEB

IMG_2517_KITEMASTERS2_WEB

IMG_2521_KITEMASTERS3_WEB
Soms beleef je meer plezier door de vliegeraars te observeren in plaats van naar de kites zelf te kijken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

28-10-09

Kites over Oostende

An overview shot from the 2009 kites festival in Oostende.
IMG_2500_BEACH_WEB
Een overzichtsfoto van de 2009 editie van het kites festival in Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

27-10-09

Nymphe Verrelst

Went to see an international tournament a couple of weeks ago, my favorite ladies volleyball team was playing: Hermes Oostende. Nymphe Verrelst, number 5, looked in great shape to me.
IMG_0029_VERRELST_NYMPHE
Een week of twee terug ging ik voor mijn favoriete dames volleybalploeg, Hermes Oostende, supporteren op een internationaal toernooi. Nymphe Verrelst, nummer 5, zette haar beste beentje voor.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende, nymphe verrelst |  Facebook |

22-10-09

Bikini Bottom

I have a tip for girl beach volleyball players. Don't start wearing smaller bikini bottoms half season.
IMG_6765_CALLENS_FIEN2
Ik heb een tip voor dames die beach volleybal spelen. Halverwege het seizoen niet beslissen om broekjes van een maatje kleiner te beginnen dragen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, bolley, beach volley, sport |  Facebook |

08-10-09

Adoration of the Coach

Jean-Paul Serbruyns is the new coach of Hermes Volley Oostende. His players seem to adore him. Lucky guy.
IMG_9694_TRAINER
Jean-Paul Serbruyns is de nieuwe coach van Hermes Volley Oostende. Zijn speelsters adoreren hem. Gelukzak.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

05-10-09

Ready for Action

Yesterday I made some more shots of my favorite team: Hermes Volleyball Oostende's first ladies team. Two new players this season: Nina Coolman and Lies Van Wyngene. This V-fomation was actually the coach's idea, a very powerful pose, I think.
IMG_9698_PLOEG_GEEL_V
Gisteren mocht ik nog wat foto's nemen van mijn lievelingsploeg: Hermes Volley Oostende's eerste damesploeg. Twee nieuwe speelsters dit seizoen: Nina Coolman en Lies Van Wyngene. Deze V-formatie was het idee van de coach, een krachtige pose, vind ik.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes |  Facebook |

03-10-09

Street Dance Again

And after yesterday's wall climbing, another one of something more down to earth: street dancing.
IMG_2742_SD
Na de foto gisteren over muurklimmen, iets waarvoor je meer met je twee voeten op de grond staat: street dance.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street dance, sport, svs |  Facebook |

02-10-09

Wall Climbing

Going back to before the summer, there was the schoolsports event on the seafront. I posted streetdance foto's here earlier as well as one of a girl being helped in a gymnastics exercise some days ago. On the more spectacular side: wall climbing.
IMG_2718_MUUR

IMG_2738_MUUR
Even terug in de tijd naar net voor de zomer en het schoolsportevenement in Oostende op het strand en de zeedijk. Ik postte hier eerder foto's van streetdance en enkele dagen terug van een meisje die begeleid werd in een turnoefening. Dit is nog iets spectaculairder: muur klimmen.

06:07 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: climbing, oostende, svs, sport |  Facebook |

24-09-09

Gymnastics Initiation

I took this photo before the summer during an event along the seafront here in Oostende. It allowed schoolkids to try out different sports. Here a gymnastics teacher is helping kids with their moves on an inflatable mat.
IMG_2618_GYM
Ik maakte deze foto nog voor de zomer tijdens een sport event voor scholen langsheen de zeedijk in Oostende. De scholieren konden er allerhande sporten uitproberen. Hier helpt een turnleraar een meisje met haar probeersels op een opblaasbare mat.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, gymnastics, svs |  Facebook |

23-09-09

Sailing against the Light

The title of this post is, of course, wrong. They weren't sailing against the light, I was photographing against the light. But that can provide you with a great picture.
IMG_8912
De titel van deze post is vekeerd, natuurlijk. Zij zeilden niet tegen het licht, ik fotografeerde tegen het licht. Maar dat kan je wel een goede foto opleveren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, sailing, sea, rnsyc |  Facebook |

22-09-09

Waving out the Boats

I couldn't stay long in Lille on Saturday September 12 because I had to be back in my home town on time to take a photo of this woman waving out the boats. I'm not unhappy with the result.
IMG_9011
Ik kon niet lang in Rijsel blijven op zaterdag 12 september.  Ik moest op tijd terug in Oostende zijn om een foto te maken van deze dame die de bootjes uit wuift. Ik ben niet ontevreden met het resultaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sailing, rnsyc, sport, sea |  Facebook |

12-09-09

Stretching Out

Great how Marta's body stretches into this volleyball action.
IMG_6940_SOBOLSKA_MARTA
Leuk om te zien hoe Marta's lichaam strekt om deze bal terug te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, beach volley, marta |  Facebook |