05-03-11

Celebration of Sport

Yesterday evening brought us the annual celebration of sport. When my fair city chooses its sports heroes of the pats year. These guys were part of the entertainment. No, not male strippers.

IMG_4664_SD.jpg

Gisteren avond bracht de jaarlijkse viering "Het feest van de sport". Dan kiest mijn stad zijn sporthelden van het afgelopen jaar. Deze mannen maakten deel uit van het vermaak. Neen, het zijn geen mannelijke strippers.

00:25 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

24-02-11

Dropping In

Hey, look who is dropping in to say ‘Hi’.

 

 

IMG_3224_DROPPING-IN.jpg

 

Zie eens wie er binnen valt om ‘dag’ te zeggen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

23-02-11

Ticker Tape

Before you complain that there is a lot of noise in this photo, I will hasten to say that the artists treated us to a ticker tape shower at the end of their performance.

 

 

IMG_3200_TICKER-TAPE.jpg

 

Vooraleer ik klachten krijg dat er veel ruis in deze foto zit, haast ik mij te zeggen dat de artiesten ons op een confetti regen trakteerden op het einde van hun optreden.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, oostende |  Facebook |

22-02-11

Collage Trapeze Girl

I could have made photos of that trapeze girl all afternoon. It is not everyday you see something like that floating above our fair city. And let’s face it: it is far better than the naked man who was hovering above Brugge a while ago.

 

 

art, Oostende

 

Ik kon de ganse namiddag foto’s gemaakt heben van het trapeze meisje. Het is natuurlijk niet elke dag dat ze zoiets boven onze mooie stad ziet drijven. En eerlijk gezegd vind ik dit veel beter dan de naakte man die een tijdje terug boven Brugge hing.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

21-02-11

Culture Palace

If you know the old culture palace in the centre of Oostende, then you can use the tower as a reference point to see how high up these artists are. And this is in fact not their highest point.

 

art, Oostende

 

art, Oostende

 

 

 

Als je het oude cultuurpaleis kent in Oostende, dan kan je de toren als referentiepunt gebruiken om in te schatten hoe hoog deze artiesten zich bevinden. En dit was niet het hoogste punt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

20-02-11

Girl & Drummer

And here she is once again our trapeze girl, in frame together with one of the drummers. You’d hardly believe that she is above the buildings here the way the smiles unstressed. This is no hobby for people with fear of heights.

 

 

IMG_3139_GIRL&DRUMMER.jpg

 

En hier is ze dan weer ons trapeze meisje, in een compositie samen met één van de trommelaars. Aan de relaxe manier waarop ze glimlacht zou je toch echt niet geloven dat ze hier hoger dan de omliggende gebouwen hangt. Dit is geen hobby voor beoefenaars met hoogtevrees.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

19-02-11

Trapeze Girl

Most spectacular to watch was the trapeze girl. The mobile was suspended by a large construction crane. It circled nearly the entire marked square in the centre of Oostende, so all on the ground could get a good view of the spectacle. The drummers were more or less static on their arm of the mobile, but the girl largely compensated the lack of moment on their part. Exciting to see her fly past the surrounding buildings.

 

IMG_3160_TRAPEZE-GIRL.jpg

IMG_3163_TRAPEZE-GIRL.jpg

Het spectaculairst om te zien was het trapeze meisje. De gigantische mobile werd aangestuurd door een gigantische bouwkraan. De mobile cirkelde rond het wapenplein in het centrum van Oostende. Om die manier kreeg iedereen van de ongeveer 10.000 aanwezige mensen een goed zicht op het spektakel. De trommelaars stonden min of meer statisch op hun arm van de mobile, maar dat werd grotendeels gecompenseerd door het meisje dat voorbij de omliggende gebouwen raasde.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, oostende |  Facebook |

18-02-11

Airborn

And then drummers and trapeze girl take to the air. This was part of the closing act of the Oostende Culture Year. This is the French group Transe Express with their act Mobile Oblique et Bancal. Bancal means wobbly. The company counts many artists, they specialize in large spectacular street theatre.

 

 

IMG_3192_AIR.jpg

 

En dan gaan de trommelaars en het trapeze meisje de lucht in. Dit maakte deel uit van het sluitstuk van Oostende Cultuurstad. Dit is de Franse groep Transe Express met hun nummer Mobile Oblique et Bancal. De compagnie telt veel artiesten, ze specialiseren in grote spectaculaire stukken straattheater.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

17-02-11

Warming Up

Badminton players know that warming up is important. This girl is not a badminton player, but she warmed up as well.

 

IMG_3119_GIRL-WARMING-UP.jpg

Badmintonners weten dat opwarmen belangrijk is. Dit meisje is geen badminton speelster, maar toch warmde ze op.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, oostende |  Facebook |

16-02-11

Singing a Song

First the colourful artists played some music and sang a song for me and about 9.999 other souls.

 

IMG_3043_SINGING.jpg

IMG_3042_SINGING.jpg

 

IMG_3046_SINGING.jpg

Eerst speelden de kleurrijke artiesten muziek en zongen zij een liedje voor mij en ongeveer 9.999 anderen zielen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, oostende |  Facebook |

15-02-11

Colourful People

The day before yesterday I went into town and encountered some colourful people. Come back tomorrow to see what they did for me after posing for a photo.

 

 

IMG_3238_CULTUUR.jpg

 

Eergisteren trok ik naar het centrum van de stad en ontmoette er enkele kleurrijke figuren. Kom morgen terug om te zien wat ze allemaal voor mij deden nadat ze voor de foto poseerden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, oostende |  Facebook |

11-01-11

Coming Back Out of the Water

Coming out of the cold water, some were having less fun than before they went in. Wearing a colourful outfit like the girl in the first photo, attracts the lens. Wearing a kilt can help as well. And then finally the shart contrast of a very small bikini topped with scarf and woolly hat.

IMG_2581_STRIPED-GIRL.jpg

IMG_2585_SCOTSMAN.jpg

IMG_2591_BIKINI_WEB.jpg

Sommigen genoten duidelijk minder toen ze het water verlieten dan voor ze er in doken of wandelden. Een kleurrijke uitrusting dragen, zoals het meisje in de eerste foto, trekt de lens aan. Een kilt kan het zelfde effect hebben. En dan tot slot het scherpe contrast tussen een klein bikinitje met sjerp en wollen muts.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

10-01-11

Preparing to go in

The fun part of going to the New Year's Dip is watching the colourful characters go by. Love the colours and the stockings on the girl in the right of the first picture. Dunno if the second picture shows a walking Christmas tree or something else. And the thirs picture, I won't even try to comment.

IMG_2553_RED-STOCKINGS_WEB.jpg

IMG_2558_GREEN-MAN_WEB.jpg

IMG_2559_STORK-LADY_WEB.jpg

Het leukste aan de Nieuwjaarsduik is de kleurrijke karakters bewonderen die er passeren. De kleuren en vooral de kousen van het meisje rechts op de eerste foto spraken mij aan. Ik weet niet of de tweede foto een wandelende Kerstboom of iets anders toont. En de derde foto: ik waag mij niet eens aan een commentaartje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

19-08-10

Sand

The day before yesterday brought us a couple of dry hours in the course of the afternoon. That after a couple of days of heavy rains and storm. I cycled down to the beach. The first thing I noticed was that the heavy winds had moved the sand towards the dike. You can see how high it circles around this beach cabin here. In the second photo you can see just how much sand has blown on to the dike, not making it easy for the rollerbladers. The beach view gives you an idea of how rough a beating the beach has taken. Just a week ago kids were playing volleyball here on the sports beach and the benches were filled with holiday makers enjoying a cool drink or an ice cream. How quick things can change. Yesterday was good again. I drove into town on an errand and saw people in shorts and T-shirts again.

IMG_7769_BEACH.jpg
IMG_7770_DIJK.jpg
IMG_7772_BEACH.jpg

Eergisteren bracht een paar droge uren in de namiddag. Dat na een paar dagen van zware regen en storm. Ik fietste naar het strand. Het eerst dat mij opviel was dat de hevige wind het zand tot tegen de dijk verplaatst had. Je ziet duidelijk hoe het zand zich hier opgehoopt heeft rond de strandcabine. In de tweede foto zie je hoe veel zand er op de dijk gewaaid is. Het maakt het leven van de skeelers moeilijk. In de derde foto zie je hoe ruw het sportstrand er bij ligt. Amper een week geleden waren de jonge gasten hier aan het volleyballen en zaten de banken vol vakantiegangers die van een koel drankje of ijsje genoten. Hoe snel de tij kan keren. Gisteren was dan weer goed. Ik reed naar het stadscentrum en ontmoette er mensen in korte broek en T-shirt.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, oostende, storm |  Facebook |

03-07-10

Biking

Biker1

Biker2
Not just the skaters make use of the new skate park, the bikers do so as well. This one guy was making summersaults. Great stuff, but I didn't manage to get a good angle on him.

Niet alleen skaters maken gebruik van het nieuwe park, bikers voelen zich er ook thuis. Ik zag één biker die er salto's maakte. Fantastisch, maar jammer genoeg kon ik de juiste hoek niet krijgen voor de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: biking, oostende, sport |  Facebook |

02-07-10

Balanced Rim Riding

I had selected some photos to show you how close these guys skate to the rim. How they even use the rim to get that bit of extra thrill out of the ride. Then I started work on this photo and I thought: ‘My God, this guy deserves a place to him self’. Look how balanced he is riding, leaning in towards the pit to keep the pressure on the axel sliding along the rim. And those muscles, this sport must really keep him fit.
IMG_4524_RIMSOLO
Ik selecteerde enkele foto’s om jullie te tonen hoe dicht bij de rand deze mannen skaten. Ze gebruiken zelfs de rand om wat extra’s uit de rit te halen. Ik begon aan deze foto te werken en dacht: ‘Deze man verdient een post voor hem alleen’. Kijk hoe hij zijn evenwicht zoekt in zijn rit, leunend naar het binnenste van de put om zo druk op de as te houden die langsheen de rand glijdt. En wat een spieren, hier blijf je duidelijk fit van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, skating, oostende |  Facebook |

01-07-10

Rim Riding

Skating along the rim or using it for precise acrobatics seems to give these guys an extra kick.
IMG_4366_RIM

IMG_4377_RIM

IMG_4450_RIM

IMG_4558_RIM
Langs de boord skaten of de boord gebruiken voor een stukje precisie acrobatie lijkt deze mannen een extra kick te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: oostende, sport, skating |  Facebook |

29-06-10

Photo Girl

I wasn't the only one taking pictures last Saturday at the new skate park.
IMG_4409_PHOTOGIRL
Ik was afgelopen zaterdag niet de enige die foto's maakte in het nieuwe skate park.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, skating, oostende, sport |  Facebook |

28-06-10

Cool Skater

This guy looks pretty cool for an afternoon skating. I like the way these guys ride the walls.
IMG_4399_SKATER
Deze kerel ziet er cool uit voor een namiddagje skaten. Tof hoe die mannen de muren rijden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: skating, sport, oostende |  Facebook |

26-06-10

Skate Park

Oostende opened it's skate park today. It was a beautiful sunny day. There was free cake, free drink, free sunshine and lots of lovely people. The formula for a great afternoon.
I'm sorry about the trouble you've been experiencing here viewing my photos. Skynet has upgraded their software and that usually causes trouble.
IMG_4397_SKATER
Oostende opende vandaag het skate park. Het was een prachtige zonnige dag. Er was gratis taart, gratis drank, gratis zon en vee mooie mensen. Een formule voor een schitterende namiddag.
Het spijt mij dat jullie moeilijkheden hadden bij het blogbezoek hier de afgelopen dagen. Skynet heeft de software geactualiseerd en dat zorgt meestal voor problemen.

23:45 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, skating, oostende |  Facebook |

13-05-10

Fisherman's humor

Just one fishing boat in the harbour when I passed last Sunday. But obviously fishermen with a sense of humor.
IMG_2023_ARAN1_web

IMG_2023_ARAN2_WEB
Louter één vissersboot toen ik vorige zondag de haven passeerde. Maar duidelijk vissers met gevoel voor humor.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

11-05-10

More Wind

On the Saturday of the kites festival, the participants complained because of the lack of wind. The second day there was a good wind, filling up the kites nicely.
IMG_2013_MERMAID_WEB
De zaterdag van het vliegerfestival kloegen de deelnemers over het gebrek aan wind. De tweede dat stond er een strak windje, wat de vliegers beter vulde en tot hun recht liet komen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

10-05-10

Kites Colour Oostende's Sky

Last weekend saw the 25th edition of the kites festival in Oostende. To be honest: after 25 years, it cannot really excite me anymore. But I went along and made a few photos. This blog is called "Actuality in Photos", so I should try to keep up with what is happening. My objective in starting up this blog was to take photos as frequently as possible and keep a diary of what was going on. So I'll try and go back in that direction.
IMG_2011_KITE_WEB
Het afgelopen weekeinde zag de 25e editie van het vliegerfestival in Oostende. Om eerlijk te zijn: na 25 jaar kan dit mij niet meer echt boeien. Maar ik passeerde er toch en ik maakte een paar foto's. Mijn blog heet nu eenmaal "Actuality in Photos", dus zou ik meer moeten proberen om verslag uit te brengen van wat gebeurt. Mijn bedoeling was ook om heel regelmatig foto's te maken en een soort dagboek bij te houden van wat zo allemaal gebeurt. Dus ik probeer verder in die richting te gaan.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, kites, oostende |  Facebook |

06-01-10

Natural Beach

It surprised me yesterday that quite a few compatriots were unaware that Oostende had a stretch of artificial beach. This shot is one of the natural beach, the artificial beach starts just behind the statue of the waves. You can see it here on the right side of this photo. To be exact the stretch of artificial beach rests between the Casino and what we call the ‘small beach’ that lies alongside the entry of the port.
IMG_7245_ZEE
Het verwonderde mij gisteren dat een aantal landgenoten zich er niet van bewust waren dat Oostende een stuk kunstmatig strand heeft. De foto vandaag toont het laatste stuk natuurlijk strand. Het kunstmatige gedeelte start direct na het beeld van de golven, hier rechts in de compositie. Om precies te zijn vind je het kunstmatige strand tussen het casino en het kleine strand. Het kleine strand, dat kunstmatig voorgroot werd om de aansluiting te maken, ligt parallel met de havengeul.

08:53 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

31-12-09

Stable

I'd like to end this year with a local monument: the stable. Constructed by our monarch Leopold II in Scandinavian style, these stables never saw a horse. Today it is our major sports facility in the centre of town, I have never know it to be anything else. Here in the winter snow. I hope you all have a great New Year!
IMG_6531_STAL
Ik eindig dit jaar met een foto van een lokaal monument: de stal. Opgetrokken door onze koning Leopold II in Scandinavische, Noors stijl. Deze stallen herbergden nooit een paard. Vandaag is het een van de belangrijkste sporttempels in het centrum van Oostende. Ik heb het altijd zo geweten. Hier in de winter. Ik wens jullie allemaal een schitterend Nieuwjaar!

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

27-12-09

Ice Fountain

It had snowed last week and on Sunday we got more snow in the morning. After that we were treated to a sunny afternoon. A good reason to take my camera for a walk. I headed for the biggest town park and on the way I had to take a picture of this ice fountain. It is in fact a monument in the centre of a roundabout. It wasn’t freezing anymore that afternoon, so the water flowed freely. But the thick ice layers of the previous days were still clinging to the rocks.
IMG_6526_ICE-FOUNTAIN

Het sneeuwde vorige week en zondag kregen we nog meer sneeuw in de ochtend. De namiddag was lekker zonnig. Een goede reden dus om mijn fototoestel op een winterwandeling te trakteren. Ik wandelde naar het Maria Hendrikapark. Onderweg werd mijn aandacht door deze ijsfontein aangetrokken. De fontein bevindt zich in het midden van een rond punt. Het vroor niet meer die namiddag, dus het water kon vrij vloeien. Maar er kleefde nog een dikke ijslaag aan de rotswanden van de vorige dagen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, oostende |  Facebook |

26-12-09

The 3 Graces in Oostende

I first went to see the 3 graces when they were one of the exhibits in the 2006 Beaufort open air arts festival. The work was purchased by my home town and now has its permanent place in the biggest town park. The 3 bullets are also made to make you think of the hooded figures of the KKK. A politically loaded work of art.
IMG_6545_3graces
Ik bewonderde de 3 graces voor de eeste keer in 2006 toen ze in Zeebrugge stonden als onderdeel van de Beaufort open lucht kunst tentoonstelling. Het werk werd door mijn thuisstad Oostende aangekocht en kreeg een vaste plek in het Maria Hendrikapark. De 3 kogels doen je ook denken aan de anonieme figuren van de KKK. Een politiek geladen kunstwerk, dus.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, oostende |  Facebook |

30-10-09

Colour Raining Down

You could see them from afar in my first photo in this little series about the yearly kite festival in Oostende, but I wanted to get them from up close as well. I purposely left out the huge kites that are holding these tails up, it adds to the mystery of the shot.
IMG_2510_colour_WEB
Je kon deze al zien van ver af in mijn eerste foto in deze reeks over het jaarlijkse kite festival in Oostende. Maar ik wou ze ook nog eens van dichtbij fotograferen. Ik heb de grote kites die deze staarten ophouden bewust niet meegenomen in de compositie, dat maakt de foto nog mysterieuzer.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, kiting, oostende |  Facebook |

29-10-09

Kitemasters

Sometimes observing the team of kitemasters is more fun that looking at the kites.
IMG_2514_KITEMASTERS1_WEB

IMG_2517_KITEMASTERS2_WEB

IMG_2521_KITEMASTERS3_WEB
Soms beleef je meer plezier door de vliegeraars te observeren in plaats van naar de kites zelf te kijken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

28-10-09

Kites over Oostende

An overview shot from the 2009 kites festival in Oostende.
IMG_2500_BEACH_WEB
Een overzichtsfoto van de 2009 editie van het kites festival in Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |