31-10-15

Carpentras

No, not Carpentras in the South of France, a great little city with charming streets and squares.
I'm sorry for being late with my post today, but I seemed to have forgotten that October has 31 days.

IMG_5516_CARPENTRAS.jpg

Neen, ook niet Carpentras in het zuiden van Frankrijk, een prachtig klein stadje met charmante straatjes en pleinen.
Sorry dat ik laat post vandaag, maar ik was precies vergeten dat oktober 31 dagen telt.

10:29 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, france, carpentras |  Facebook |

10-09-12

Serenade

3 young girls singing for you while you are having your lunch. In the south of France it can happen.

IMG_5568_CARPENTRAS.jpg

3 jonge dames die voor je zingen terwijl je van je lunch geniet. In het zuiden van Frankrijk overkomt het je.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, street, carpentras, france |  Facebook |

05-09-12

Flying

We visited the market with friends who fly for a hobby. So I enjoyed taking this picture. Not that the people in question have red or wild hair.

 

IMG_5565_MARKET.jpg

Wij bezochten de markt met vrienden die vliegen in hun vrije tijd. Ik genoot er dus van deze foto te maken. Niet dat de mensen in kwestie rood of wild haar hebben.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, carpentras, france |  Facebook |

04-09-12

Provincial Market

Visiting the Provence or the Languedoc, you simply must take the time to visit one of the many markets. The Provicial market in Carpentras integrates the whole city and is well known. But then Carpentras is/was one of the main trade centers of the region. The colours, the smells, the tastes there is no comparison.

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

Wanneer je de Provence of de Languedoc bezoekt moet je gewoon de tijd nemen om een van de vele markten te bezoeken. De Provencaalse markt van Carpentras neemt zowat de ganse stad in haar greep en geniet een grote bekendheid. Maar Carpentras is dan ook altijd een handelscentrum geweest in de streek. De kleuren, geuren en smaken, geen vergelijking mogelijk.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, carpentras, france |  Facebook |

26-08-12

Cat Nap

This cat was enjoying a good sleep in the afternoon sun. She opened her eyes when I showed interest, but she must have thought: you can't reach me behind these bars.

IMG_5519_CATNAP.jpg

Deze kat genoot van een siësta in de namiddagzon. Ze opende haar ogen wanneer ik mijn interesse liet blijken, maar ze dacht wellicht: je kan mij toch niet raken, ik zit lekker achter tralies.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france, carpentras |  Facebook |

24-08-12

Les Halles

You cannot compare Les Halles in Carpentras to those in Paris. Much smaller and cuter in Carpentras. The pavement in front of the shops is covered, so you can shop or sit and eat dry and protected from the sun. This grocery store charmed me with its authentic character. The fish monger didn’t have much anymore when I visited this one evening, but the little squids drew my attention.

 

street, architecture, carpentras, france

 

street, architecture, carpentras, france

 

street, architecture, carpentras, france

 

Les Halles in Carpentras kan je niet vergelijken met die in Parijs. In Carpentras zijn ze veel kleiner. Het voetpad langsheen de winkels is overdekt. Je kan er dus zitten om iets te eten of drinken beschermd van regen en zon. Deze kruidenier charmeerde mij door het authentieke karakter. De visboer had niet veel meer over die avond, maar de kleine inktvisjes trokken mijn aandacht.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, architecture, carpentras, france |  Facebook |

23-08-12

Shops

Carpentras is a small town, but it counts numerous businesses and shops. On the outskirts I discovered some shops offering clothing for women who like to stay well protected from the sun. The center of the town offers the usual modern shops. Pretty cool are the “halls”, but I’ll come back on this later, and the passage in this post was constructed halfway the 19th century. The covered street connects the potato market with les halles.

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

street, carpentras, france

 

Carpentras is een kleine stad, maar je vindt er talrijke winkels en zaken. Aan de rand van de stad ontdekte ik enkele winkels met kledij voor vrouwen die graag goed beschermd blijven van de zon. Het centrum is voorzien van de gewoonlijke moderne winkel. Les halles zijn cool, maar ik kom daar nog op terug. De overdekte passage werd gebouwd halverwege de 19e eeuw. Het verbindt de aardappelmarkt met les halles.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, carpentras, france |  Facebook |

19-08-12

Fountains

In the south of France, you’ll always find a lot of fountains in the towns and villages. The first two pictures show a reconstruction of the Fountain of the Angel, the symbol of Carpentras. This fountain marked the economic center of the town. The original dates from 1730. It was demolished by the town council in 1904 after they decided that fountains represented a waste of precious water. Reconstruction was done in 2004. Fortunately the angel was conserved after the decommissioning.

The second fountain is in the main shopping street, it is a more modern design.

Recently I watched the 2004 French film Innocence. The kind of film that starts with a mystery and ends the same way. The film is a masterpiece but I cannot keep wondering about the deeper meaning of what I have seen. Maybe I should get the book.

 

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

art, architecture, carpentras, france

 

In het zuiden van Frankrijk vind je altijd veel fonteinen in de steden en dorpen. De eerste twee foto’s tonen een reconstructie van de Fontein van de Engel, het symbool van Carpentras. Deze fontein markeert het economische centrum van de stad. Het origineel werd er in 1730 gezet. Het werd door het stadsbestuur afgebroken in 1904 nadat ze beslisten dat fonteinen een vorm van verspilling van kostbaar water vertegenwoordigden. Reconstructie werd in 2004 gerealiseerd. Gelukkig was de Engel bewaard gebleven na de buiten gebruikstelling van het origineel.

De tweede fontein vind je in de hoofd winkelstraat, het is van een recent ontwerp.

Onlangs keek in naar de in 2004 gemaakte Franse film Innocence. Het soort film dat mysterieus start en op dezelfde manier eindigt. Het is ongetwijfeld een kunstwerk, maar ik blijf gissen naar de onderliggende diepere betekenis van het verhaal. Misschien moet ik het boek kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, architecture, carpentras, france |  Facebook |

17-08-12

Narrow & colourful streets

What is it that attracts me in the South of France? Why a town like Carpentras in the Provence? Apart from wanting to visit the synagogue, the narrow and colourful streets attract me. I could walk these little streets for hours, taking in all the details.

 

architecture, street, france, carpentras

 

architecture, street, france, carpentras

 

Wat spreekt mij zo aan in het Zuiden van Frankrijk? Waarom een stadje zoals Carpentras in de Provence? Ik wou nu wel die synagoge bezoeken, maar vooral de smalle, kleurrijke straatjes trekken mij aan. Ik zou uren in deze straatjes kunnen doorbrengen, wandelend en alle details innemend.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, street, france, carpentras |  Facebook |

08-08-12

Achitecture of the Synagog

What more can I say about the synagog? These two marble plates carry the ten commandments by Mozes, the laws the Jews still respect. These plates are the only segments in stone, make no mistake, all the rest is wood made to look like stone. The third photo shows a view of one wing of the synagog. The oval shaped windows with the little squares is where the women stood behind. Later the women were allowed on the balconies, now they can share the center area with the men. The men on one side, the women on the other. There is no stopping progress, is there? The chandeliers are gifts from the congregation. The final photo shows the typical Jewish candleholder, don't know what the exact term for this is. My wife was wearing a T-shirt that was slightly showing some natural beauty and was made to cover herself with a shawl she was given when entering the synagog. Funny, in Italy they force you to do that as well in the Roman Catholic churches. Last year we visited the Mosque in Paris and weren't forced to wear anything special. And it was very hot and sunny as well.

IMG_5499_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5500_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5502_SYNAGOGUE.jpg

IMG_5505_SYNAGOGUE.jpg

Wat kan ik nog zeggen over de synagoge in Carpentras? De twee marmeren tabletten tonen de tien gebonden, de wetten die door de Joden nog gevolgd worden. Enkel deze tabletten zijn van steen gemaakt, al de rest van de versieringen/muren zijn van hout, afgewerkt alsof het steen is. De derde foto toont je een vleugel van de synagoge. De ovalen 'ramen' met het rasterwerk is van waarachter de vrouwen de vieringen konden volgen. Later werden ze toegelaten op de balkons. Nu volgen ze de sabat in het centrale gedeelde samen met de mannen. De mannen aan een zijde, de vrouwen aan de andere. Vooruitgang houd je niet tegen. De lusters zijn geschenken van de gelovigen. De laatste foto toont de typische joodse kandelaar, geen idee hoe je dat precies noemt. Mijn vrouw droeg een T-shirt dat wat natuurlijke schoonheid toonde en werd gedwongen zich met een geleende sjaal te bedekken. In Italië doen ze dat ook wanneer je een R-K kerk bezoekt. Vorig jaar bezochten bij in Parijs de grote moskee en daar maken ze geen probleem van ietwat decolleté of blote benen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, france, carpentras, synagog |  Facebook |

07-08-12

God

In the oldest synagog in France, in Carpentras, this little chair drew some attention. It is integrated in to the wall, high up. You will not find a depictation of god in a synagog. For members who want to look at something during prayer, there is this chair. As god is everywhere, he is also on this chair. It is very small.

IMG_5501_SYNAGOGUE.jpg

In de oudste synagoge van Frankrijk in Carpentras trok dit stoeltje, hoog in de muur ingebouwd wel de aandacht. In een synagoge vind je geen beeltenis van god. Voor leden die tijdens het gebed toch naar ergens willen kijken is er dit stoeltje. Gezien god overal is, kan hij ook plaatsnemen op dit stoeltje. Het is wel piepklein.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, carpentras, france, synagog |  Facebook |

06-08-12

Religious Artifacts

Behind this curtain rest the religious artifacts. Only the rabi is allowed to lift this curtain. A woman claiming to be Jewish insisted to be shown what lies behind. The guide refused. The visiting woman protested: but I am Jewish, I have the right to see what is behind the curtain. The guide: 'If you are truly Jewish, then why don't we see you here for the sabat?'. The visiting woman said she wished she could come for the sabat. Some people...

art, france, carpentras, synagog

Achter dit gordijn rusten de religieuze attributen. Alleen de rabijn mag dit gordijn openen. Een vrouw die beweerde Joods te zijn, drong aan om een kijk achter het gordijn te mogen nemen. De gidse weigerde. De vrouw protesteerde: "Maar ik ben Joods, ik heb het recht om te zien wat achter het gordijn schuilt". De gidse: "Als je echt Joodse bent, waarom zien wij je dan hier niet voor de sabat?". De bezoekende vrouw zei dat ze wenste dat ze voor de sabat kon komen. Sommige mensen...

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, france, carpentras, synagog |  Facebook |

05-08-12

Synagog Carpantras

One of the reasons I wanted to visit Carpentras in the Provence in the South of France is that it boasts the oldest synagog in France. Construction started in 1367. Now you may not find this an impressive building, but it was not allowed to be that. You must remember that jews were confined to ghettos in those days and a synagog could never be as impressive as a roman catholic church. Jews houses were not allowed to be any higher than catholic residences as they were not allowed to look down on catholics. This soon became a problem, because being confined to a ghetto, the only way they could expand was in constructing in an upwards direction. The town council solved this by not allowing any windows on the houses side viewing the catholic housing.

IMG_5487_SYNAGOG.jpg

Eén van de redenen waarom ik Carpentras in de Provence in Zuid-Frankrijk wou bezoeken is omdat het de oudste synagoge in Frankrijk heeft. Het bouwen startte in 1367. Wellicht ben je zoals ik niet zo onder de indruk van de buitenkant van dit gebouw. Maar het mocht geen uitblinker worden. Je mag niet vergeten dat joden in getto's mosten wonen din die dagen. Een synagoge mocht dus nooit zo mooi zijn als een rooms katholieke kerk. Joden mochten niet hoger bouwen dan woningen van rooms catholieken en dat werd snel een probleem. Gezien hun woongebied tot de getto beperkt moest blijven konden ze maar in één richting uitbreiden: hemelwaarts. Maar het gemeentebestuur van Carpentras vond daar ook een oplossing voor: geen vensters aan de zijde die zicht gaf op de katholieke gemeenschap, zo kon een jood nooit neerkijken op een rooms katholieke.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, carpentras, france |  Facebook |

03-08-12

Herbes Provençales

 

Carpentras is well known for its market. It covers just about the whole town. This stall with herbs charmed me. The salesman wasn’t that charming. I rapidly took two pictures and he bitterly announced: ’10 euro per picture adds up to 20 euro’ and he wasn’t smiling. I quickly replied: ‘C’est un peu salé’ which means ‘That is too expensive’ or ‘You must be joking’, the latter with a negative connotation.  A literal translation would be ‘That is salted ‘ or ‘pickled’. It is a typical French expression. I’m sure he did not expect a tourist to reply in that manner, he quickly shut up. But then this tourist used to work in Paris.

IMG_5557_HERBS.jpg

Carpentras is gekend voor de provencaalse markt. Die bekleedt ongeveer gans het stadje. Ik was gecharmeerd door dit kraam met kruiden. De marktkramer was niet zo chamant. Ik nam vlug twee foto’s en hij snauwde: ’10 euro per foto betekent dat je mij 20 euro moet’. Hij was niet aan het grappen. Ik antwoordde snel en scherp: ‘C’est un peu salé’ wat betekent ‘Dat is gepeperd’ of ‘Dat is bij het haar gegrepen’, mijn antwoord met toch een duidelijke negatieve connotatie. Hij zweeg, ik denk niet dat hij zo’n antwoord van een toerist verwachtte. Maar ik werkte vroeger in Parijs en leerde daar arrogant zijn.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, carpentras, france |  Facebook |