05-07-17

Water Sport

Maybe I could go somewhere I can enjoy some water sport.

sport, cornwall, uk, sailing

Misschien kan ik ergens gaan waar ik wat water sport kan doen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, cornwall, uk, sailing |  Facebook |

04-07-17

Mevagissey Harbour

A nice little harbour town like Mevagissey in Cornwall would not be bad at all. A little sun, something nice to eat and drink.

architecture, cornwall, uk

Een kleine havenstad zoals Mevagissey in Cornwall zou niet slecht zijn. Een beetje zon, iets lekkers om te eten en drinken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

03-07-17

Round Cottage

It has slowly become holiday period and I'm wondering what to do. Maybe I can rent a round cottage somewhere, so the devil has no corners to hide in?

architecture, cornwall, uk

Heb is stilaan vakantieperiode geworden en ik vraag mij af wat ik zou kunnen doen. Misschien kan ik ergens een rond huisje huren zodat de duivel geen hoek heeft om zich in te verbergen?

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

24-11-16

Poldark

Recently I've started watching the new version of Poldark. Cornwall is of course Poldark country, and the mine makes me think of the symbol of Cornwall: the pumphouse of Wheal Coates.

nature, cornwall, uk

Onlangs begon ik naar de nieuwe versie van Poldark te kijken. Cornwall is Poldark gebied, en de mijn in de series doet mij aan het symbool van Cornwall denken: het pomphuis van Wheal Coates.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

15-10-16

The Cornish Coast Murder

In Lizard Lighthouse Heritage Center, I purchased one of the few books they had on sale: The Cornish Coast Murder, by John Bude. John Bude was the pseudonym of Ernest Elmore, who wrote 30 crime novels which are now rare and collectable. I don't usually read crime, but I could not resist the fine and very readable work. It reminded me of Cornwall's beautiful coast.

sea, cornwall, uk, literature

sea, cornwall, uk, literature

In het erfgoed centrum bij Lizard vuurtoren kocht ik een van de weinige boeken die ze er verkochten: The Cornish Coast Murder, door John Bude. Dat is de pseudoniem van Ernest Elmore, die 30 misdaadboeken schreef die nu zeldzame verzamelobjecten zijn. Ik lees niet zo vaak misdaadromans, maar ik kon niet weerstaan aan dit zeer leesbare werk. Ik werd er ook constant door herinnerd aan Cornwall's prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, cornwall, uk, literature |  Facebook |

14-10-16

Last

I so I came about taking the last photo of my holiday to Devon and Cornwall. This kind lady helped me out with the last one. Erotunnel was having a top day, but in contrast with the year before, when we spent the entire night on the car park, things went very smoothly. To be honest: they did pay my home trip back last year as they found that my complaints were grounded.

street, cornwall, folkestone, uk, travel

En zo kwam ik er toe de laatste foto van mijn vakantie in Devon en Cornwall te nemen. Deze lieve dame hielp mij met de laatste. Eurotunnel had een topdag, maar in contrast met het jaar daar voor, toen wij de ganse nacht op de parking moesten blijven wachten, verliep alles vlot. En het jaar daarvoor betaalden zij mijn terugreis terug gezien ze mijn klachten gegrond vonden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, cornwall, folkestone, uk, travel |  Facebook |

13-10-16

Vislas

The Rhodesian Ridgeback left, but two large playful Vislas entered the dog pen. Somehow related to the Rhodesian Ridgeback. It always amuses me that funny faces dogs can pull when they are playing.

nature, dog, folkestone, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever

De Rhodesian Ridgeback vertrok, maar twee grote speelse Visla's vervoegden het gezelschap. Die zijn op een of andere manier familie van de Rhodesian Ridgeback. Ik vind het steeds opnieuw amusant welke gekke bekken honden kunnen trekken terwijl ze stoeien.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, folkestone, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

12-10-16

Playing with a Rhodesian

I could see by Vinyl's reaction that he thought his cousin Rudy was there again. And then he soon discovered that this was an even better version of the Rhodesian Ridgeback: a bitch.

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Ik zag aan Vinyl's reactie dat hij dacht dat zijn neef Rudy er terug was. En dan ontdekte hij snel dat dit een veel betere versie van Rhodesian Ridgeback was: een teef.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

11-10-16

Heading for Home

All good things come to an end, and on the Saturday we had an enjoyable trip home along the 303. Left early, stopped for breakfast, and we drove in to the busy Shuttle terminal just where the queue of 5 hours all the way to Dover started. Vinyl could pose for a Eurotunnel commercial, no? Happy dogs travel Eurotunnel.

IMG_9102_CORNWALL_SHUTTLE.jpg

Aan alles komt een einde, en de zaterdag hadden wij een genietbare terugreis langsheen de 303. Wij vertrokken vroeg en hielden halt voor een stevig ontbijt. Wij arriveerden vlotjes op tijd in de Shuttle terminal, net waar de file van 5 uur tot aan Dover startte. Vinyl zou voor een Eurotunnel reclame kunnen poseren, niet? Gelukkige honden reizen via Eurotunnel.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, dog, uk, folkestone, cornwall, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

09-10-16

Vinyl and the Frog

Returning home after our last full day in Cornwall, Vinyl settled down with the frog on the porch of our cottage.

nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Nadat wij terugkeerden op onze laatste volle dag in Cornwall, legde Vinyl zich op onze dorpel met de kikker.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

08-10-16

Vinyl on Holywell Beach

Obviously Vinyl went swimming on Holywell Beach, but I've already posted 'some' photos of him doing that. I got some good images of another thing he loves: playing in the sand.

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Natuurlijk ging Vinyl zwemmen toen wij Holywell Beach bezochten, maar ik postte al 'enkele' foto's van hem zwemmend. Ik ving enkele goede foto's van zijn andere favoriete strand bezigheid: in het zand spelen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

07-10-16

Caves on Holywell Beach

Holywell Beach offers some caves that go really deep. I followed one until it got really pitch black, then I made my way back. The last one has a fishing net caught up in it.

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Op Holywell Beach vind je grotten die echt heel diep gaan. Ik ging in een er van een 50 tal meter diep, maar dan was het pikdonker, dus keerde ik op. In de laatste in deze reeks is een vissersnet aangespoeld.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

06-10-16

Rocks on Holywell Beach

On our last full day in Cornwall, when it finally rained, we headed for Holywell Beach. A dog's paradise, because they are allowed freely in the dunes and on the beach. Some nice rock formations to be admired there as well.

nature, cornwall, uk

nature, cornwall, uk

Op onze laatste volledige dag in Cornwall regende het eindelijk. En tussen de regenvlagen door bezochten wij Holywell Beach. Een honden paradijs, want ze mogen er vrij rondlopen in de duinen en op het stand. Er vallen er ook wat mooie rotsformaties te bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

05-10-16

Lizard Lighhouse

After Vinyl had enjoyed his little swim and a play on the beach, we headed back up to the lighthouse where we had a delicious ice cream and enjoyed the view and the peace. A good end to a perfect day.

IMG_9023_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9020_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9021_CORNWALL_LIZARD.jpg

Nadat Vinyl gezwommen had en wat op het strand gespeeld had, keerden wij terug naar boven naar de vuurtoren waar wij van een ijsje genoten, maar ook van het uitzicht en de rust. Een goed einde van een perfecte dag.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

04-10-16

Lifeboat Beach

Vinyl had to test the water everywhere we went in Cornwall. Visiting Lizard Point, we had tortured him enough showing him all this water without letting him swim. So we headed down to the pebble beach nea the lifeboat launching house, where he could have some fun. The flora on Lizard Point is amazing.

IMG_9017_CORNWALL_VINYL.jpg

IMG_9019_CORNWALL_LIZARD.jpg

Vinyl moest overal in Cornwall het water testen. Wij hadden hem tijdens ons bezoek aan Lizard Point al genoeg gemarteld door hem al dat water te tonen zonder hem te laten zwemmen. Dus wij zakten af naar het keienstrand nabij het lanceerhuis voor de reddingsboten zodat hij wat kon zwemmen en spelen. De flora op Lizard Point is fantastisch!

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

03-10-16

Move views from the point

The first photo shows the view of the sea when standing on the point. A couple on boards were actually rounding the point. To the right of the point, the lifeboat station is in ruins, no longer in use. But there is a fun pebble beach just past that.

IMG_8997_CORNWALL_LIZARD-POINT.jpg

IMG_8999_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_9003_CORNWALL_LIZARD.jpg

De eerste foto toont het zicht van de zee wanneer je op het meest zuidelijke punt staat. Een koppel op planken was rond het punt aan het varen. Rechts van het punt vind je de reddingspost die niet meer in gebruik is, het is een ruïne geworden. Maar daar heb je wel een leuk keienstrand.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

02-10-16

Lizard Point

The village of Lizard isn't much: car park, church, mainly cafés, snackbars, souvenir ships... I liked the oldschool sign post. But our real destination was beauftiful Lizard Point: the most southerly point in the UK, an important orientation point for shipping.

IMG_8991_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_8993_CORNWALL_LIZARD.jpg

IMG_8994_CORNWALL_LIZARD.jpg

Het dorpje Lizard stelt niet veel voor: parking, kerkje, vooral cafeetjes, snackbar, souvenirwinkels... De oldschool wegwijzer vond ik wel leuk. Maar ons echte doel was Lizard Point: het meest zuidelijke punt van het VK en een belangrijk oriëntatiepunt voor de scheepvaart.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

01-10-16

Kynance Cove

On our one but last full day in Cornwall, we headed down to Lizard. But on the way we stopped at Kynance Cove, where we actually did not walk far enough to see the beautiful Kynance Cove Beach. This means we will have to go back.

IMG_8974_CORNWALL_KYNANCE-COVE.jpg

IMG_8977_CORNWALL_KYNANCE-COVE.jpg

Op onze voorlaatste dag in Cornwall gingen wij Lizard bezoeken. Maar op weg naar deze bijzondere plek stopten wij aan Kynance Cove. Wij wandelden er net niet ver genoeg om het prachtige strand te zien. Dat betekent dat ik terug zal moeten gaan.

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

30-09-16

Intelligent Dog

The intelligence of Vinyl, our flatcoated retriever, never ceases to surprise me. There was a meadow bordering the erea surrounding our cottage. I explained to Vinyl that I wanted him to pee and poo in the meadow. And he did, without failure.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Ik sta steeds opnieuw verwonderd van het intellect van Vinyl, onze flatcoated retriever. Naast het erf waar ons vakantiehuisje stond, was er een grote weide. Ik legde aan Vinyl uit dat ik wou dat hij daar ging plassen en zijn grote boodschap doen. En hij deed dat zonder falen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

29-09-16

Vinyl Saw it was Good

Vinyl enjoyed our little stroll along the coastal footpath, he just wondered when we would get to the water. But he had already had his swim for that day, so we stayed high and dry.

sea, cornwall, uk

Vinyl genoot van onze korte wandeling langsheen het kustpad, hij vroeg zich alleen af wanneer wij het water zouden bereiken. Maar hij had die dag al gezwommen, dus wij hielden het hoog en droog.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

28-09-16

Shaft Pumping Engine House

But a bit lower down the cliff the ruin and the sight I really came for: the iconic shaft pumping engine house. This is just about the symbol of Cornwall. The mineshaft is below sea level, so it would fill up with water. The steam engine driven pump would keep it dry. This mine was exploited between 1802 and 1889. Just before the 1st World War is was closed.

architecture cornwall, uk

Maar een beetje lager op de klip, de ruïne en het zicht waarvoor ik naar hier gekomen was: het iconische schacht pomp machine huis. Dit is zowel het symbool van Cornwall. De mijnschacht bevindt zich onder het zeenievau en vult dus met water. De met stoom aangedreven pomp hield de schacht droog. Deze mijn werd actief ontgonnen tussen 1802 en 1889. Net voor de 1e Wereldoorlog werd ze definitief gesloten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: uk, architecture, cornwall |  Facebook |

27-09-16

Stamper House

I took some pictures of the stamper house separately. One with the engine house in the composition, and one of the stamper house stand alone. I descended down the cliff and took a photo of the stamper house from the other side.

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

Ik nam ook enkele foto's specifiek van het stamper huis. Eentje met een machinehuis in de compositie en eentje stand alone. Ik daalde ook de klip af en nam er nog eentje van de andere zijde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

26-09-16

Stack

As a gentle introduction, this is the stack at Wheal Coates Tin Mine. The stack was used to melt the oar. In the second photo a bit more of the site, with at the far left the stamps & whim engine house. The stamps were used to crush the oar brought up from the mine in to smaller chunks for easier melting.

IMG_8913_CORNWALL_WHEAL-COATES.jpg

architecture, cornwall, uk

Een voorzichtige introductie, dit is de schouw van Wheal Coates tin mijn. Hier werd het erts gesmolten. In de tweede foto krijg je een breder overzicht van de mijnsite met rechts in de foto het stamper huis. De stampers werden mechanisch aangedreven om het erts dat naar boven gebracht werd tot kleinere stukken te reduceren om het gemakkelijker te doen smelten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

25-09-16

Coastal Footpath

After leaving the village of St Agnes, we headed for a site I have been dying to visit for years. It lies along the beautiful coastal footpath, that goes right round the UK. Here a shot to the left and the right of the site I wanted to visit, with in the second photo part of the ruins.

IMG_8901_CORNWALL_ST-AGNES.jpg

IMG_8922_CORNWALL_WHEAL-COATES.jpg

Nadat wij het dorp van St Agnes verlieten, ging ik op zoek naar een site die ik al jaren wil bezoeken. Het ligt langsheen het prachtige kust wandelpad dat het VK omcirkelt. Na aankomst maakte ik een shot aan de linker en rechterzijde van de site die ik wou bezoeken. In de tweede foto een deeltje van de ruïnes.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk |  Facebook |

24-09-16

Vinyl Watching the Tide Coming In

Walking to Lizard point made Vinyl very calm and composed. He sat down atop the cliff to watch the tide rolling in.

IMG_8978_CORNWALL_VINYL.jpg

Naar Lizard Point wandelen maakte Vinyl heel kalm en beheerst. Hij ging boven op de klip op zijn poep zitten om rustig te kijken hoe het vloed werd.

12:39 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

23-09-16

Tirza

Just finished Reading Arnon Grunberg's Tirza. It is not a happy story with a happy ending. It is about a father and his daughter. I didn't like it very much in the beginning, it was a bit to weird for me. But I kept on Reading and in the end I was enthusiastic to finish it. But it has a very dark ending. Do read it as wel, but only if you like dark stories with unhappy endings. 

 art, literature, cornwall, uk

Heb net Arnon Grunberg's Tirza uitgelezen. Het is geen happy verhaal met een happy einde. Het verhaal vertelt over een vader en zijn dochter. Ik vond het in het begin van het boek niet zo goed. Beetje te vreemd voor mij. Maar ik hield vol en mijn enthousiasme nam toe naarmate ik het einde naderde. Maar dat einde is pikzwart. Lees het, maar alleen als je van zwarte verhalen houdt met ongelukkige eindes. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, cornwall, uk |  Facebook |

22-09-16

Back to the Village

After we enjoyed our lunch down by the beach and Vinyl had enjoyed his swim, we climbed back up to the village. An enjoyable little walk, passing a few old shops. The houses in Saint Agnes are often build around remains of the now extinct mining Industry. 

 architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

architecture, cornwall, uk

Nadat wij van onze lunch genoten hadden aan het strand en nadat Vinyl genoten had van het zwemmen, vingen wij de klim terug naar het dorp aan. Een genietbare korte wandeling, waarbij wij enkele oude winkels passeerden. De huizen in Saint Agnes zijn vaak rond overblijfselen van de intussen uitgestorven mijnindustrie gebouwd. 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, cornwall, uk |  Facebook |

21-09-16

Taking to Sea

Not just surfers on the beach at Saint Agnes, this couple braved the stiff waves to take to sea in this light motor vessel. 

 sea, cornwall, uk

sea, cornwall, uk

sea, cornwall, uk

Niet alleen surfers op het strand nabij Saint Agnes, dit koppel trotseerde de golven om in zee te varen met deze kleine motorboot. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, cornwall, uk |  Facebook |

20-09-16

Vinyl Joins the Surfers

Obviously, Vinyl had to try out the Atlantic Ocean as well. He didn't need a plank.

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Natuurlijk moest Vinyl ook de Atlantische Oceaan uitproberen. Hij had geen plank nodig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

19-09-16

Surfing the Atlantic

The Atlantic coast is also the place for surfers. Here in Trevaunance Cove in Saint Agnes a lot of them take to the sea, the waves can get quite rough.

sport, cornwall, uk

De Atlantische kust is natuurlijk de plaats voor surfers. Hier in Trevaunance Cove in Saint Agnes kiezen er veel voor het ziltige sop, de golven kunnen er ruw zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, cornwall, uk |  Facebook |