13-05-17

Simon

New four legged member in the family: Simon, the Italian Greyhound. Lives with my niece.

nature, dog

Nieuwe viervoeter in de familie: Simon, de Italiaanse windhond. Woont bij mijn nichtje.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog |  Facebook |

27-04-17

The Orange Dog

One of the quiz teams we encounter all the time is called 'The Orange Dog'. Had to think of them when I was walking in the Music Forrest.

art, nature, dog

Een van de quizploegen die wij vaak tegenkomen heet 'De Oranje Hond'. Ik moest aan hen denken toen wij in het Muziekbos wandelden.

07:00 Gepost door pieterbie in art, nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, nature, dog |  Facebook |

26-04-17

Obedient Vinyl

Vinyl is very obedient. We had to pass under a railway line. I wanted to inspect the situation first, so I told him to wait.

nature, vinyl, flatcoated retriever, dog

Vinyl is zeer gehoorzaam. Wij moeten onder een spoorlijn door. Ik wou de situatie eerst bekijken, dus ik vroeg hem om te wachten.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

13-10-16

Vislas

The Rhodesian Ridgeback left, but two large playful Vislas entered the dog pen. Somehow related to the Rhodesian Ridgeback. It always amuses me that funny faces dogs can pull when they are playing.

nature, dog, folkestone, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever

De Rhodesian Ridgeback vertrok, maar twee grote speelse Visla's vervoegden het gezelschap. Die zijn op een of andere manier familie van de Rhodesian Ridgeback. Ik vind het steeds opnieuw amusant welke gekke bekken honden kunnen trekken terwijl ze stoeien.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, dog, folkestone, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

12-10-16

Playing with a Rhodesian

I could see by Vinyl's reaction that he thought his cousin Rudy was there again. And then he soon discovered that this was an even better version of the Rhodesian Ridgeback: a bitch.

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Ik zag aan Vinyl's reactie dat hij dacht dat zijn neef Rudy er terug was. En dan ontdekte hij snel dat dit een veel betere versie van Rhodesian Ridgeback was: een teef.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, folkestone, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

11-10-16

Heading for Home

All good things come to an end, and on the Saturday we had an enjoyable trip home along the 303. Left early, stopped for breakfast, and we drove in to the busy Shuttle terminal just where the queue of 5 hours all the way to Dover started. Vinyl could pose for a Eurotunnel commercial, no? Happy dogs travel Eurotunnel.

IMG_9102_CORNWALL_SHUTTLE.jpg

Aan alles komt een einde, en de zaterdag hadden wij een genietbare terugreis langsheen de 303. Wij vertrokken vroeg en hielden halt voor een stevig ontbijt. Wij arriveerden vlotjes op tijd in de Shuttle terminal, net waar de file van 5 uur tot aan Dover startte. Vinyl zou voor een Eurotunnel reclame kunnen poseren, niet? Gelukkige honden reizen via Eurotunnel.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, dog, uk, folkestone, cornwall, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

09-10-16

Vinyl and the Frog

Returning home after our last full day in Cornwall, Vinyl settled down with the frog on the porch of our cottage.

nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever

Nadat wij terugkeerden op onze laatste volle dag in Cornwall, legde Vinyl zich op onze dorpel met de kikker.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

08-10-16

Vinyl on Holywell Beach

Obviously Vinyl went swimming on Holywell Beach, but I've already posted 'some' photos of him doing that. I got some good images of another thing he loves: playing in the sand.

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Natuurlijk ging Vinyl zwemmen toen wij Holywell Beach bezochten, maar ik postte al 'enkele' foto's van hem zwemmend. Ik ving enkele goede foto's van zijn andere favoriete strand bezigheid: in het zand spelen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

04-10-16

Lifeboat Beach

Vinyl had to test the water everywhere we went in Cornwall. Visiting Lizard Point, we had tortured him enough showing him all this water without letting him swim. So we headed down to the pebble beach nea the lifeboat launching house, where he could have some fun. The flora on Lizard Point is amazing.

IMG_9017_CORNWALL_VINYL.jpg

IMG_9019_CORNWALL_LIZARD.jpg

Vinyl moest overal in Cornwall het water testen. Wij hadden hem tijdens ons bezoek aan Lizard Point al genoeg gemarteld door hem al dat water te tonen zonder hem te laten zwemmen. Dus wij zakten af naar het keienstrand nabij het lanceerhuis voor de reddingsboten zodat hij wat kon zwemmen en spelen. De flora op Lizard Point is fantastisch!

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

01-10-16

Kynance Cove

On our one but last full day in Cornwall, we headed down to Lizard. But on the way we stopped at Kynance Cove, where we actually did not walk far enough to see the beautiful Kynance Cove Beach. This means we will have to go back.

IMG_8974_CORNWALL_KYNANCE-COVE.jpg

IMG_8977_CORNWALL_KYNANCE-COVE.jpg

Op onze voorlaatste dag in Cornwall gingen wij Lizard bezoeken. Maar op weg naar deze bijzondere plek stopten wij aan Kynance Cove. Wij wandelden er net niet ver genoeg om het prachtige strand te zien. Dat betekent dat ik terug zal moeten gaan.

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

30-09-16

Intelligent Dog

The intelligence of Vinyl, our flatcoated retriever, never ceases to surprise me. There was a meadow bordering the erea surrounding our cottage. I explained to Vinyl that I wanted him to pee and poo in the meadow. And he did, without failure.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Ik sta steeds opnieuw verwonderd van het intellect van Vinyl, onze flatcoated retriever. Naast het erf waar ons vakantiehuisje stond, was er een grote weide. Ik legde aan Vinyl uit dat ik wou dat hij daar ging plassen en zijn grote boodschap doen. En hij deed dat zonder falen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

29-09-16

Vinyl Saw it was Good

Vinyl enjoyed our little stroll along the coastal footpath, he just wondered when we would get to the water. But he had already had his swim for that day, so we stayed high and dry.

sea, cornwall, uk

Vinyl genoot van onze korte wandeling langsheen het kustpad, hij vroeg zich alleen af wanneer wij het water zouden bereiken. Maar hij had die dag al gezwommen, dus wij hielden het hoog en droog.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

24-09-16

Vinyl Watching the Tide Coming In

Walking to Lizard point made Vinyl very calm and composed. He sat down atop the cliff to watch the tide rolling in.

IMG_8978_CORNWALL_VINYL.jpg

Naar Lizard Point wandelen maakte Vinyl heel kalm en beheerst. Hij ging boven op de klip op zijn poep zitten om rustig te kijken hoe het vloed werd.

12:39 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

20-09-16

Vinyl Joins the Surfers

Obviously, Vinyl had to try out the Atlantic Ocean as well. He didn't need a plank.

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk

Natuurlijk moest Vinyl ook de Atlantische Oceaan uitproberen. Hij had geen plank nodig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, sea, vinyl, dog, flatcoated retriever, cornwall, uk |  Facebook |

09-09-16

Lost Gardens of Heligan

Why lost? Because these beaufitul Gardens became overgrown at one point in time through lack of maintenance. But courageous workmen and women ovecame this problem and restored the gardens to their natural beauty and made them accessible again to the public. Today they are well maintained and attract a lot of visitors. Not that this is a problem as the grounds are extensive. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Waarom verloren? Omdat deze mooie tuinen overwoekerd geraakten door gebrek aan onderhoud. Maar moedige werkmannen en vrouwen herstelden dit probleem en restaureerden de tuinen in hun natuurlijke schoonheid zodat ze terug geopend konden worden voor het grote publiek. Vandaag zijn ze zeer goed onderhouden en trekken ze veel volk aan. Niet dat dit een probleem is omdat de tuinen zeer uitgebreid zijn. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (19) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

04-09-16

St Mawes Village

Small shops in the small and narrow streets, mainly catering for tourists. A rather unique petrol station, pretty deserted and dry, I'm afraid. 

  street, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog

street, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog

Kleine winkeltjes in de kleine en smalle straatjes. Hoofdzakelijk op het toerisme gericht. Ik vond er een uniek pompstation dat er echter verlaten en droog bij lag. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

03-09-16

Dog Friendly Saint Mawes

There was a beach, there was sea, there were other dogs, could we keep Vinyl from having a swim? Of course not.

IMG_8749_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

IMG_8728_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

IMG_8765_CORNWALL_ST-MAWES_VINYL.jpg

Er was een strand, er was een zee, er waren andere honden, konden wij Vinyl verbieden om er te gaan zwemmen? Natuurlijk niet.

07:12 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, cornwall, uk, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

23-08-16

Vinyl & Rudy

Vinyl and Rudy enjoyed running free in Kennall Vale Woods. There is so much for them to explore, sniff and there is water. Rudy lost his front paw to bone cancer when he was just 1,5, poor thing. He manages very well, but obviously is not as agile or fast in getting about is Vinyl is. Both dogs got on very well and my cousin has good control over her dog. A Rhodesian Ridgeback is a hunting and guard dog, and normally doesn't like other dogs coming near 'his' people/family.

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Vinyl en Rudy genoten er van vrij te kunnen rondlopen in Kennall Vale Bos. Er is zo veel om te ontdekken, aan te snuffelen en er is natuurlijk water. Rudy verloor een voorpoot aan botkanker toen hij amper 1,5 jaar was. Hij redt het heel goed, maar is niet zo snel en lenig als Vinyl. Maar ze kwamen heel goed overeen en mijn nicht heeft haar hond goed onder controle. Een Rhodesian Ridgeback is een jacht en waakhond en houdt er normaal niet zo van dat andere honden dicht bij 'zijn' mensen/familie komen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

18-08-16

Helford Passage

Our second day in Cornwall, July 17th, was Vinyl's third birthday. This dog loves swimming so much, that you simply have to take him swimming on his birthday. I had read that the Helford Passage in the estuary of the Helford River offered a dog friendly beach. Sad to see that this was wrong when we got down the hill: a big sign "No dogs allowed". We did find a corner where he could swim in the river. And in the meantime we enjoyed the beautiful scenery. 

 nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever

Onze tweede dag in Cornwall, 17 juli, was Vinyl's derde verjaardag. Ons hondje houdt zo van zwemmen, dat dit gewoonweg moest gebeuren op zijn verjaardag. Ik had online gelezen dat de Helford Passage, in de monding van de Helford Rivier, een hondvriendelijk strand bood. Ik was teleurgesteld om er een bord 'Honden niet toegelaten' te treffen. Maar wij vonden een hoekje waar hij in de rivier kon zwemmen. En intussen genoten wij van de mooie omgeving. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

15-08-16

Stithians Reservoir

After we had set off on our journey from Brixham to Perranwell Station, we decided once in Bodmin to head straight for Stithians Reservoir where Vinyl could cool down after a scorchingly hot day in the car. I phoned my cousin Kim while we were enjoying a picknick lunch in the park in Bodmin and we went to pick her up so that Vinyl and his cousin Rudy, the Rhodesian Ridgeback could enjoy an afternoon of water fun. 

 nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl

Nadat wij onze tocht aangevangen hadden van Brixham naar Perranwell Station in Cornwall, beslisten wij eens in Bodmin om rechtstreeks naar Stitians Reservoir te rijden waar Vinyl kon afkoelen na een warme rit in de wagen. I belde mijn nicht Kim terwijl wij in het park in Bodmin van een picknick lunch genoten. Daarna gingen wij haar oppikken zodat Vinyl en zijn kozijn Rudy, de Rhodesian Ridgeback konden genieten van een namiddagje waterpret. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, cornwall, uk, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

08-08-16

Dog Exercise Field

Raddicombe Lodge, our dog friendly guesthouse actually provider a dog exercise field a bit further down. Vinyl had a great time there. The Field being on the top of a hill, it offered us a great view on the sea and the village below. 

 nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

Raddicombe Lodge, onze hondvriendelijk verblijf, bood een losloopweide voor honden aan. Vinyl amuseerde zich er rot. De weide was bovenop een heuvel zodat het een mooi uitzicht bood op de zee en het dorp. 

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon |  Facebook |

01-08-16

Ben & Vinyl

As Raddicombe Lodge is dog friendly, Vinyl wasn't the only four legged friend staying there. Here he is in the garden with the lovely & intelligent border collie Ben.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever

Gezien Raddicombe Lodge hondvriendelijke is, was Vinyl niet de enige viervoeter die er verbleef. Hier zie je hem in de tuin met de mooie en intelligente border collie Ben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

30-07-16

Shuttle to Cornwall

On July 14th we set off for Cornwall. As we took Vinyl along we chose to take the Shuttle from Calais to Folkestone. It only takes 35 minutes and you can stay with your dog, you don't have to leave him alone. Luckily we have a big car, so we can leave plenty of room for Vinyl in the boot. He travels in style.

IMG_8374_CORNWALL_SHUTTLE.jpg

Op 14 Juli vertrokken wij naar Cornwall. Wij namen Vinyl mee, dus kozen wij voor de Shuttle van Calais naar Folkestone. De reis duurt maar 35 minuten en je kunt bij je hond blijven, zo is hij niet alleen. Gelukkig hebben wij een grote wagen, dus krijgt Vinyl veel plaats in de koffer. Hij reist in stijl.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

15-07-16

Resting

Vinyl knew something was going on: daddy home, mummy rushing about all the time. So the best thing he could do was rest to be fresh for the big journey.

nature, dog, flatcoated retriever, vinyl

Vinyl wist dat er iets aan de hand was: papa thuis, mama druk in de weer. Dus het beste wat hij kon doen was een beetje uitrusten voor de grote trip.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, dog, flatcoated retriever, vinyl |  Facebook |

11-06-16

Dinner Time

Hey, you guys, I'm sure it is past my dinner time already, please check if you have the right time.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever

Hey mannen, ik ben zeker dat het al etenstijd is, check eens of jullie het juiste uur hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

09-02-16

Vinyl & Nestor on the Beach

After day 3 a short interruption in the NYC photos to catch up on other stuff. Just before Christmas, Vinyl met up with Nestor, a friend's Rottweiler, on the beach.
First they greet each other from a distance. Then they make eye contact. They they hug. Now they are BFFL.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Na de derde dag, een korte onderbreking van de NYC foto's en eens bijbenen in het normale leven. Net voor Kerstmis ontmoette Vinyl op het stand Nestor, de Rottweiler van een vriendin.
Eerst begroeten ze elkaar van op afstand. Dan maken ze oogcontact. En dan een knuffeltje. Nu zijn ze BFFL.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

03-02-16

Architecture Surrounding Union Square

Next to chess players, Union Square also has an enclosement where you can exercise your dog. Cassical and contemporary architecture stand side by side across the roads from the park.

IMG_4663_NYC_UNION-SQUARE.jpg

IMG_4665_NYC_UNION-SQUARE.jpg

IMG_4666_NYC_UNION-SQUARE.jpg

Naast schakers vind je op Union Square ook een losloop zone voor honden waar je ze de pootjes kan laten strekken. Aan de rand van het plein vind je klassieke en moderne architectuur naast elkaar.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, dog, nyc, usa, new york city |  Facebook |

10-11-15

Back on the Beach

Some of you may have noticed already because I've been visiting blogs: I'm back. The photos of New York City that I have been posting here the past week were from the trip I took back in 2012.
Before I start on my photographic report of this time around: Vinyl first. The first thing I did after the red-eye flight had landed and my train arrived in Oostende was go to the beach with him. He had to do his utmost to constrain his enthousisam, but he did, dear thing.

IMG_2272_VINYL_BEACH.jpg

Aan mijn blogbezoek hebben sommigen van jullie al opgemerkt dat ik terug ben. De foto's van New York City die ik hier de afgelopen week postte waren nog van mijn reisje in 2012.
Vooraleer ik aan mijn fotografisch verslag van deze keer start: Vinyl. Het eerste wat ik deed nadat de nachtvlucht wij tot in Zaventem bracht en de trein naar Oostende was met hem naar het strand gaan. Hij moest zijn uiterste best doen om zijn enthousiasme te beheersen: maar hij deed dat dan ook. Prachthond!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

15-10-15

Here's looking at you

Vinyl is looking very unsure at Peter, his breeder.

people, flatcoated retriever, dog, vinyl, the netherlands, ponnes liberty

Vinyl kijkt maar redelijk bedenkelijk naar Peter, zijn fokker.

14-10-15

Group Photo

The traditional group photo after the walk on the beach.

IMG_3807_FLAT_GROEP.jpg

De traditionele groepsfoto na de wandeling op het strand.